Cho hệ ba điện tích cô lập q1, q2, q3 cùng nằm trên một đường thẳng. Hai điện tích q1, q3 là điện tích dương, cách nhau 60cm và q1= 4q3. Lực điện tác dụng lên q2 bằng 0. Nếu vậy điện tích q2 ở vị trí nào?
  A- cách q1 20cm, cách q3 80cm
  B- cách q1 20cm, cách q3 40cm
  C- cách q1 40cm, cách q3 20cm
  D- cách q1 80cm, cách q3 20cm